Strategiakonsultointi

Toteutamme laadun, tuottavuuden, kilpailukyvyn ja arvontuoton parantamisen muutosohjelmia organisaatio- ja projektisalkkutasoilla. Yhteistoiminnallisiin toimintamalleihin erikoistunut strategiakonsultointimme keskittyy mm. hankintastrategioihin, projektisysteemin suunnitteluun ja toteutusmuotoselvityksiin, konseptikehitykseen, projektiportfolion johtamisen vakiointiin, lean-johtamisen ja tuottavuuden kehittämiseen, tiedolla johtamisen muutosohjelmiin sekä organisaatiomuutoksiin.

Tarjoamme strategiakonsultointia erityisesti julkisille ja yksityisille tilaajaorganisaatioille sekä rakennusliikkeille ja suunnittelutoimistoille.  Kilpailuetunamme on erittäin vahva kiinteistö- ja rakennusalan toimialatuntemus sekä strateginen ja operatiivinen osaaminen. Tunnistamme analyyttisesti asiakkaidemme ongelmakohdat ja luomme yhdessä konkreettiset toimenpideohjelmat niiden ratkaisemiseksi. Taustalla on vahva kyvykkyys niin strategisen tason tavoitemäärittelyyn ja konseptointiin kuin käytännön jalkautustyön läpivientiin.

Huomioimme toimenpideohjelmien läpiviennissä vahvasti ihmisten johtamisen merkityksen, ja autamme sitouttamaan organisaation henkilöstön muutoksen toteuttamiseen. Johdamme muutosta tiedolla ja luomme asiakkaillemme kauaskantoisia edellytyksiä toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Strategiakonsultoinnissamme lähtökohtana on koko organisaation tuottavuuden pitkäjänteinen parantaminen arvon tuottoon keskittymällä ja hukkaa vähentämällä. Toimeksiantojemme tukena on vahva kumppaniverkosto sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yhdessä verkostomme kanssa pystymme tarjoamaan monipuolisesti tukea toimialan suurimpiin haasteisiin.

Referenssit: 

 • Kouvolan Asuntojen hankintastrategia
 • Tampereen virastotalon toteutusmuotoselvitys
 • ProDigial-aluekonseptikehitys

Kysy lisää

Liiketoimintajohtaja, strategia- ja hankintakonsultointi: Rami Tuokko
Managing partner: Miika Ronkainen

Hankintakonsultointi

Olemme erikoistuneet haastavien hankintojen läpivientiin. Toteutamme vaativien rakennusurakoiden, suunnittelu- ja konsultointipalveluiden, järjestelmien, ICT-palveluiden sekä SOTE-palveluiden hankintoja.  Lisäksi meillä on vahvaa asiantuntemusta erilaisista toteutusmuodoista, hankintamenettelyistä ja menettelytekniikoista kuten puitesopimusjärjestelyistä.

Tunnemme julkisen hankintalain ja erityisalojen hankintalain erityisvaatimukset, ja hallitsemme yhteistoimintaa edistävien sopimusmallien ja kannustinjärjestelmien toteuttamisen. Suunnittelemme hankinnat aina varmistamaan mahdollisimman hyvän projektitoimituksen. Vahva projektiosaamisemme ja kerätyt best practice -käytännöt mahdollistavat uusimpien ja arvoa tuottavien toimintamallien edellytysten luonnin jo hankintaprosessin aikana. Tässä onnistumiseksi keskitymme usein avainhenkilöiden kyvykkyyden arviointiin esimerkiksi erilaisten kehitystyöpajojen tai case-tehtävien kautta.

Kiinnitämme erityistä huomiota hankintojen avoimeen ja tasapuoliseen toteutukseen, asiakirjojen sekä vertailuperusteiden selkeyteen sekä päätösten ja perustelumuistioiden laatuun. Olemme toteuttaneet noin 8 miljardin euron arvosta julkisia hankintoja, ilman yhtään hävittyä markkinaoikeustapausta.

Olemme Suomen johtava ja kansainvälisesti tunnettu allianssi ja IPT-toteutusmuotojen asiantuntija. Lisäksi edistämme toimialaa kehittymään erilaisten sopimusjärjestelyjen, kuten vuokramallikilpailutusten, toteuttamisessa.

Referenssit: 

 • Jorvin sairaala
 • Laakson yhteissairaala
 • Myllypohjan monitoimitalo
 • Turun Tiedepuisto

Kysy lisää

Liiketoimintajohtaja, strategia- ja hankintakonsultointi: Rami Tuokko
Johtava hankintajuristi: Juha Virolainen

Projektikonsultointi

Projektikonsultointimme on käytännönläheistä  ja toimimme lähtökohtaisesti aina tiiviinä osana asiakkaidemme projektitiimiä. Erinomaisten tulosten takaamisen keskiössä ovat luottamuksen ja sujuvan yhteistoiminnan rakentuminen. Lisäksi onnistumisen mahdollistavat Visonin konseptoidut toimintamallit, toimialatietämys sekä moniosaava tiimi, jotka lupaamme asiakkaiden käyttöön avoimesti.

Projektikonsultoinnissa autamme asiakkaitamme mm. lean-rakentamisessa, yhteistoiminnallisten hankkeiden perustamisessa ja organisoinnissa, toimintamallien ja prosessien kehityksessä ja jalkauttamisessa sekä tilaajan tavoitteisiin suunnittelun -prosessin (TVD) läpiviennissä. Yhtenä keskeisenä erityisosaamisenamme on projektien digitaalisten tilannekuvien muodostaminen ja tiedolla johtamisen jalkautus. Tilannekuvalla varmistetaan aina läpinäkyvä ja ajantasainen tieto projektin johtamisen ja päätöksenteon tueksi ilman aikaavievää erillisraportointia. Lisäksi otamme usein kokonaisvastuuta hankkeen aikataululogiikan eri osa-alueiden määrittelystä ja fasilitoinnista, esimerkiksi Last Planner -systeemin ja tahtituotannon menestyksellisen jalkauttamisen osalta.

Roolimme voi olla mitä tahansa projektin ydinprosessien johtamisesta projektijohdon sparraukseen ja prosessikuvausten laadintaan. Tärkeintä on yhtenä tiiminä toimiminen, jolloin yhdessä luomme edellytykset parempiin toimintatapoihin sekä menestykselliseen lopputulokseen.

Tähtäämmä palveluissamme aina merkittävään arvontuottoon asiakkaillemme. Lähtökohtana on, että toimeksiannoissa saavutetaan aina konkreettisia tuloksia projektien tehokkaamman ja sujuvamman läpiviennin sekä hukan vähenemisen kautta.

Referenssit: 

 • Jorvin sairaala
 • Laakson yhteissairaala
 • Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehanke

Kysy lisää

Liiketoimintajohtaja, projektikonsultointi: Rauli Wallén
Managing partner: Miika Ronkainen

Ryhmähankkeet ja valmennukset

Olemme intohimoisesti tukemassa ja edistämässä kiinteistö- ja rakennusalan systeemisestä muutosta kohti entistä parempaa arvontuottoa. Teemme tätä kiinteässä yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa niin todellisissa rakennushankkeissa kuin yleisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä laaja-alaisen valmennustoimintamme kautta. Toimintamme pohjautuu vahvasti yhteistoimintaan sekä lean-rakentamisen ja -johtamisen periaatteisiin.  

Toimimme sekä tilaajaorganisaatioiden (IPT-hankeohjelma) että palvelutuottajien (RAIN3-hanke) yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden koordinaattoreina.  Hankkeissa tehtävät tutkimukset ja testaukset ovat käytännönläheisiä ja ketteriä mahdollistaen nopeatkin muutokset alan toimintakentässä. Alan eri toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettavat hankkeet ovat vahva näyttö aidon yhteistyön voimasta. 

Toimemme koordinaattoreina myös Lean Construction Institute Finland ry:ssä (LCI.fi), missä olemme aktiivisesti mukana järjestämässä alan tapahtumia (esim. Lean-rakentamisen päivät yhdessä RIL ry:n kanssa) sekä opintomatkoja eri puolille maailmaa järjestettäviin Lean Construction -tilaisuuksiin. 

Valmennuspuolella toimenkuvaamme kuuluu eri yrityksille, yhteisöille ja rakennushankkeille räätälöidyt erityisesti lean-rakentamiseen liittyviä koulutukset ja valmennukset.  Lisäksi järjestämme yleisiä koulutuksia yhteistyössä alan eri järjestöjen (esim. RIL ry, Rakli, Rakennusteollisuus ry, KIINKO) kanssa.  Suosittuja valmennusteemoja ovat olleet muun muassa: 

 • Lean-johtaminen 
 • Lean-rakentamisen perusteet
 • Last Planner System 
 • Tahtituotanto 
 • Target Value Delivery (TVD) 
 • Allianssin perusteet 
 • Yhteistoimintakyvykkyys
 • Julkiset hankinnat 

Valmennuksemme koostuvat yleensä lyhyistä luentomuotoisista alustuksista, oivalluttavista peleistä sekä ryhmätöistä ja käytännön harjoituksista. Erityistä kiitosta olemmekin usein saaneet paitsi kouluttajien ammatillisesta osaamisesta myös valmennuspäivien osallistujia aktivoivasta rakenteesta. 

Palautetta: 


”Hyvä sisältö, ei liikaa teoriaa vaan myös käytännön esimerkkejä ja tekemistä.”
”Kouluttajat 5/5, keskustelut, laaja sisältö sisälsi mukavasti käytännön esimerkkejä!”
”Hyvä osallistava ohjelma.”
”Legopalikkapeli oli hauska ja havainnollistava!”
”Hyvä rytmitys, asiantuntevat kouluttajat ja riittävästi luentoja ja ryhmätöitä.”
”Mielenkiintoinen paketti. Kiinnostus pysyi yllä koko päivän ajan, mikä harvinaista. Sopivasti ryhmätyö-diaesitys jakoa.”

Kysy lisää

Liiketoimintajohtaja, ryhmähankkeet ja valmennukset: Tarja Merikallio

IPT-hankekoordinaattorit: Nina Flinck, Jani Saarinen
RAIN-hankekoordinaattorit: Sari Koskelo, Lauri Merikallio
LCI-koordinaattorit: Hannu Ratamäki, Veera Muukkonen

Onko teillä tarvetta koulutukselle?

Tarvitsetko yrityksellesi tai organisaatiollesi koulutusta lean-rakentamisesta,
allianssista tai muista palveluistamme? Ole meihin yhteydessä, niin edetään yhdessä!

Ota yhteyttä