Tutustu viimeisimpiin projektiuutisiin uudesta allianssiraportista!

Kruunusillat-raitiotie ilta-auringossa

Vuoden 2023 allianssiraportti tarjoaa katsauksen kuluneen vuoden IPT-hankkeisiin ja niihin liittyviin teemoihin.

Raportti sisältää:
– uusien IPT-hankkeiden esittelyt
– terveisiä LYS-allianssista
– lopputyöuutisia allianssien yleiskustannusten hallinnasta
– perehtymistä talotekniikkaintegraatioon
– sekä lisää tiedolla johtamisesta ja ATA-mittaroinnista!

Lue raportti suomeksi
Read the report in English

Raitiotiehankkeet: Tampere, Raide-Jokeri, Kruunusillat ja Kalasatamasta Pasilaan

Olemme olleet pystyttämässä kaikkia neljää Suomessa tällä hetkellä toteutettavaa raitiotiehanketta. Nämä kaikki toteutetaan allianssimallilla. Tampereen raitiotien ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön syksyllä 2021. Tampereen toinen vaihe, Helsingin ja Espoon Raide-Jokeri, Helsingin Kruunusillat-raitiotie sekä Kalasatamasta Pasilaan raitiotie ovat kaikki jo toteutusvaiheessa.  Yhteisarvoltaan hankkeet ylittävät 1,1 mrd. euroa.

Tampereen raitiotiehankkeessa Visonin tehtävänä on ollut allianssi- ja hankintakonsultointi. Tehtäviin on kuulunut muun muassa hankkeen integrointi ja toteutusmuotoselvityksen laatiminen yhteistyössä tilaajan kanssa, yhteistoiminnan fasilitointi sekä arvoa rahalle -raportointi. Lisäksi olemme auttaneet Tampereen kaupunkia kilpailutusasiakirjojen ja tilaisuuksien valmistelussa.

Raide-Jokeri-hankkeessa Vison valittiin tekemään toteutusmuotoselvitystä, jonka avulla hankkeelle etsittiin parasta mahdollista toteutusmuotoa. Vetämissämme työpajoissa käytiin läpi mm. hankkeen vaiheistus ja jakaminen, hankkeen toteutusmuotovaihtoehdot sekä hankintaprosessin läpivienti. Työmme tuloksena syntyi päätösehdotus hankkeen toteuttamiseksi allianssimallilla. Lisäksi tehtävänämme on ollut hankintaprosessin suunnittelu ja läpivienti sekä kilpailutusasiakirjojen laadinta.

Kruunusillat-hanke yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Vison teetti Kruunusillat -hankkeelle toteutusmuotoselvityksen yhdessä Sito Oy:n ja Ramboll CM Oy:n kanssa. Selvitys sisälsi hankkeen vaihtoehtoisten toteutustapojen selvityksen, hankintakokonaisuuksien ja toteutusmuotojen soveltuvuuden arvioinnin sekä ehdotuksen hankkeeseen parhaiten soveltuvasta toteutusmuodosta.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke yhdistää Kalasataman Nihdin Pasilaan raitiotieyhteydellä, jonka liikenne on tavoitteena aloittaa elokuussa 2024. Visonin tehtävänä hankkeessa on ollut hankinta- ja allianssikonsultointi. Olemme avustaneet tilaajaa hankintaprosessin suunnittelussa ja kilpailutusasiakirjojen laadinnassa. Työmme hankkeessa jatkuu toimimalla kehitysvaiheessa lean-ownerina. Tehtävänämme on tukea ja sparrata hanketta tehokkaaseen ja tulokselliseen läpivientiin.

Laakson yhteissairaala

Laakson yhteissairaala, Urheilukatu pohjoisesta ©SRV

Laakson yhteissairaala –hankkeessa peruskorjataan ja rakennetaan uusia psykiatrisia ja somaattisia tiloja sekä maanalaisia paikoitustiloja Laakson alueella Helsingissä sekä rakennetaan uusi sairaalarakennus Ohkolan sairaala-alueelle Mäntsälään, joiden kokonaispinta-ala tulee olemaan yhteensä noin 123 000 brm2. Kokonaiskustannuksiltaan 1,003 miljardin hanke toteutetaan vaiheittain useana osaprojektina. Rakennustyöt jatkuvat vuoteen 2030 asti.

Vison on toiminut hankkeessa monipuolisissa tehtävissä projektisysteemin suunnittelusta kehitys- ja toteutusvaiheisiin asti. Hankkeen strategiavaiheessa toimeksianto on alkanut hankkeen vaiheistuksen ja toteutusmuodon suunnittelulla sekä sairaalasuunnittelun asiantuntijahankinnoilla. Hankesuunnitteluvaiheessa Visonin tiimi auttoi mm. big room -työskentelyn pystyttämisessä, yhteistoiminnallisessa aikataulusuunnittelussa ja vaihtoehtovertailujen toteuttamisessa.

Hankesuunnitteluvaiheen loppuvaiheilla käynnistyneen urakoitsijahankinnassa konsultoimme allianssin muodostamisvaihetta, johon kuului hankintaprosessin suunnittelu ja hankinnan toteutus. Kehitysvaiheessa panoksemme on ollut vahvasti yhteistoiminnan ja suunnittelu- ja tuotantosysteemin kehittämisessä, johon on kuulunut tiedonhallintaan, TVD-prosessiin, toimitusjärjestelmään sekä laajamittaiseen osaamistason ja kyvykkyyden kehittämiseen liittyviä vastuita ja tehtäviä.

LYS-allianssin toteutusstrategia sisältää vahvan projektikulttuurin rakentamisen ja osaamisen integroinnin, ympäristö- ja vastuullisuusasioiden huomioinnin, lean-rakentamisen ja digitalisaation hyödyntämisen, työmaalogistiikkaan panostamisen sekä TVD-prosessin mukaisen toiminnan, jotka tähtäävät kokonaisoptimoidun ja virtautetun suunnittelun ja tuotannon läpivientiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi sitoutamme ja motivoimme henkilöstöä valmentamisen kautta korkeamman suorituskyvyn saavuttamiseksi. Lisäksi panostamme reaaliaikaisen tilannekuvan kehittämiseen ja ylläpitoon, mikä vaatii digitaalisten ratkaisujen lisäksi vakioituja toimintamalleja.

> KYSY LISÄÄ

Vuokrahankkeet

Tuusulan palvelukeskus ©Parviainen arkkitehdit

Vison on toteuttanut seitsemän eri vuokrahanketta: Pohjois-Pasilan päiväkodin, Viherkallion päiväkodin, Abraham Wetterin tien, Kotitorpan ja Kutomokujan päiväkodit Helsingin kaupungille, Tuusulan liike- ja palvelukeskuksen sekä Taideyliopiston uudisrakennuksen. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu arvo on ollut noin 120–150 milj. euroa ja vuokrasopimusten kesto on 15–20 vuotta.

Vison on vastannut hankkeiden toteutusmallien suunnittelusta, markkinavuoropuheluista, sopimusvalmisteluista ja hankintaprosessin läpiviennistä. Tuusulan hankkeessa Vison on toiminut myös tilaajien tukena kehitysvaiheessa ja valmistanut vuokrasopimukset sekä muut tarvittavat asiakirjat. Vison on lisäksi kehittänyt Helsingin kaupungin vuokrahankkeiden hankintaprosessia ja sopimusmalleja alan haastattelujen, markkina-analyysin ja Rakennustiedon Build to suit -hankkeen tuloksien avulla.

Vuokrahanke mahdollistaa tilaajan tarpeisiin räätälöityjen tilojen käyttöönoton ilman suuria investointeja. Tyypillisesti hankkeessa kilpailutetaan kiinteistösijoittaja, rakennusliike tai ryhmittymä, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja vuokraavat tilat käyttäjille sekä vastaavat niiden ylläpidosta. Hankkeeseen voidaan sisällyttää myös suunnittelukilpailu ja tilaajan vastuulle voidaan siirtää ylläpito.

> KYSY LISÄÄ

Sindi-Lodja -siltahanke

Sindi-Lodja -siltahanke on Viron ensimmäinen IPT-mallilla toteutettava hanke. Viron Väylävirasto (Transpordiamet) suunnittelee yhdessä Visonin ja Brainteam OU:n kanssa kansalliset toimintatavat ja sopimusmallit allianssihankemuodon soveltamiseksi Virossa ja kilpailuttaa Sindi-Lodja pilottihankkeen julkisena hankintana. Hanke sisältää uuden sillan ja liittyvien liikenneyhteyksien rakentamisen Pärnun kaupunkiin. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa.

Vison toimii hankkeessa allianssimallista ja pilottihankinnasta vastaavana asiantuntijana yhdessä kumppaniyritys Brainteamin kanssa. Toimeksiantoon kuuluu allianssikonseptin kehittäminen, hankintakonsultointi ja kehitys- sekä toteutusvaiheiden projektinjohdon konsultointi. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Hankinnassa sovelletaan Virossa täysin uudenlaisia vertailuperusteita kuten projektinjohto- ja yhteistoimintakyvykkyyden arviointia.

Kansallisella tasolla täysin uudenlaisen toimintamallin onnistunut pystyttäminen ja vakiinnuttaminen vaatii merkittävää perehdytystä sekä tilaajan että palveluntuottajan puolelta. Sopimuksellisten ja juridisten kysymysten läpikäyntiin tulee varata riittävästi aikaa. Sopimusmallin ja hankinnan suunnittelun lisäksi valmennamme sekä tilaajaa että palveluntuottajaa mallin sisäistämiseen.

> KYSY LISÄÄ
Turun Teatterisilta ilta-auringossa kuva: Joonas Mäkivirta

Turun keskustan palveluallianssi 2019–2027

Turun kaupungin keskusta-alueen infran ympärivuotiseen alueurakkaan kuuluvat kaupungin hallinnoimien katu- ja viheralueiden ympärivuotiset kunnossapitotehtävät. Näitä ovat mm. talvihoito, viheralueet, puhtaanapito, katujen kunnossapito, leikkipaikat sekä pienet korjaustyöt.

Vison on toiminut Turun kaupungille hankinta- ja allianssiasiantuntijana. Tehtäviin on kuulunut palveluallianssimallin luominen yhdessä tilaajan kanssa sekä konsultointi tarjouspyyntöasiakirjojen tarkentamisessa, tarjousten vertailussa ja hankintapäätöksen perusteluissa.

› Hankkeesta lisää (Turun kaupunki), pdf

Big room -konsultointi:

Tampereen TOASn Hippostalo 3D-kuvassa

Hippostalo

Hippostalo on Tampereella sijaitseva entinen valtion virastotalo, johon kiinteistön nykyinen omistaja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS on tehnyt asemakaavamuutoksen. Kohteeseen rakennetaan asuntoja ja lisäksi myös muuta asumiseen ja liiketoimintaan soveltuvaa tilaa. Hippostalo on TOASin historian suurin uudiskohde.

Vison toimii hankkeen allianssikonsulttina. Tehtäviin kuuluu avustaminen hankintaprosessin suunnittelussa, hankinta- ja tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnassa sekä ehdokkaiden soveltuvuusvaatimusten ja tarjousten vertailuperusteiden määrittelyssä. Avustamme arvioinnin kohteena olevien kehitystyöpajojen järjestämisessä ja osallistumme kehitystyöpajoihin. Lisäksi osallistumme hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheisiin TOASin konsulttina.

› Hankkeesta lisää (TOAS)

Projektikonsultointi:

Finavia Terminaali 2 rakennystyömaa

Finavia, terminaali 2

Finavian T2-allianssiurakka on Helsinki-Vantaan lentoaseman historian suurin rakennushanke. Siinä terminaali 2 laajenee nykyiselle pysäköinti- ja joukkoliikennealueelle, jolloin lähtöselvitys-, turvatarkastus- ja matkatavaroiden luovutustoimintaan saadaan uutta terminaalitilaa. Kaikkiaan terminaali laajenee 103.000 neliöllä (45 %).

Laajennus- ja muutostöillä lentoaseman joukkoliikenteen palveluita kehitetään kustannustehokkaasti, mutta niin, että ensiluokkainen matkustajakokemus säilytetään. Laajentaminen alkoi alkuvuonna 2019 ja hanke valmistuu alustavien suunnitelmien mukaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Vison toimi hankkeessa tarjoajan valintamenettelyn puolueettomana fasilitaattorina. Tehtävänämme on ollut tarjoajaneuvottelujen ja työpajojen valmistelu ja ohjaaminen palveluntuottajan valintamenettelyn aikana. Tällä hetkellä Vison toimii projektissa lean- ja allianssikonsulttina sisältäen muun muassa tahtituotantoon valmentamisen.

› Hankkeesta lisää (Finavia)

Tahtituotannon suunnittelu ja konsultointi:

Arcadahallen 3D-kuva opiskelija-asunnoista ja urheiluhallista Helsingin Arabianrannassa

Arcadahallen

Ammattikorkeakoulu Arcadalle Helsingin Arabianrantaan toteutetun kerrostalorakennuksen kokonaisuuteen kuuluu 103 opiskelija-asuntoa sekä ylimmissä kerroksissa sijaitseva urheiluhalli. Rakennushankkeessa hyödynnettiin tahtituotantoa etenkin sisävaiheessa – tavoitteena oli tuottaa noin 1,5 kuukauden aikataulusäästö sekä mahdollistaa tahtituotannon omatoiminen soveltaminen myös seuraavissa hankkeissa. Rakennus otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019 ja sen budjetti oli 19 miljoonaa euroa.

Vison tarjosi kohteen rakennuttaja Haahtelalle valmennusta ja suunnittelutukea tahtituotantosuunnitelman käyttöönottoon ja omatoimisen kehittämisen aloittamiseen. Tahtituotantosuunnitelma koostuu mm. työtehtävien yksityiskohtaisesta suunnittelusta, standardoinnista, mittaroinnista sekä jatkuvasta parantamisesta lean-periaatteiden mukaisesti.

Toteutusmuodon ja hankinnan konsultointi:

KYS-Sydänsairaala-Kuopion yliopistollinen sairaala

KYS Sydänsairaala

KYS Uusi Sydän 2025 -projektissa Kuopion yliopistollisen sairaalan pääsairaalan vuodeosastotorni peruskorjataan ja sen yhteyteen rakennetaan 10-kerroksinen uudisrakennus. Rakennukseen tulee muun muassa poliklinikkatiloja, vuodeosastoja sekä sydäntoimenpide- ja kuvantamisen tilat. Uudistamishankkeen koko on 60.000 neliötä ja budjetti 164 miljoonaa euroa. Peruskorjaus tapahtuu vuosina 2018–25.

Vison on tarjonnut projektissa hankinnan ja integroitujen toimitusten osaamista. Olemme toimineet asiantuntijoina toteuttajien hankinnan läpiviennissä ja avustaneet tarjoajien valinnassa, hankinta- ja sopimusneuvotteluissa, muissa tarjousneuvotteluissa sekä hankintapäätösten valmistelussa.

Kuvat:
Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects, KYS Sydänsairaala