Vison tarjoaa monenlaisia asiantuntijapalveluita

Taideyliopiston uudishanke

Taideyliopisto toteuttaa Teatterikorkeakoulun viereiselle Myllytontille uudisrakennuksen Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun käyttöön. Kohde vuokrataan yliopistolle pitkäaikaisella 20-30 vuoden vuokrasopimuksella. Kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen julkisen hankintayksikön omaan käyttöön suunniteltavan ja rakennettavan kohteen kilpailutus vuokrasopimuksella.

Taideyliopiston uudishanke sisältää kohteen suunnittelun, rakentamisen, rahoittamisen ja vuokraamisen Taideyliopistolle. Tarkoituksena on, että yliopisto saisi uudet tilat kuvanveistolle, maalaustaiteelle ja tila-aikataiteelle, sekä toimistotilaa, kohtaamispaikan ja mahdollisesti Taidekulman. Hanke sisältää integroiduista projektitoteutuksista tutun kehitysvaiheen, jossa tilaaja ja valittu ryhmittymä kehittävät tarjoamaansa ehdotussuunnitelmaa ja laativat yhdessä hankesuunnitelman. Tilaaja päättää kehitysvaiheen päätyttyä erikseen hankkeen käynnistämisestä ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen.

Vison toimii hankkeen hankintakonsulttina. Olemme olleet mukana muun muassa määrittelemässä hankkeen tavoitteet ja reunaehdot sekä suunnittelemassa hankkeen toteutustavan, hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston tarjousten vertailu -ja arviointiperusteineen. Vison on myös fasilitoimassa sopimusneuvotteluita ja kehitystyöpajoja.

Hankkeessa on paraikaa käynnissä tarjouskilpailu ja toteuttaja valitaan neljästä mukaan valitusta ryhmittymästä toukokuussa 2017. Kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää vuoden 2017 kesäkuussa.

Tampereen Rantatunneli

Tampereen kaupunki, Liikennevirasto sekä Lemminkäinen-ryhmittymä ovat tilanneet allianssihankkeen, jossa Tampereen Rantaväylä (Vt 16) linjataan reilun neljän kilometrin matkalta uudestaan. Matkasta 2,3 kilometriä kulkee maamme pisimmän maantietunnelin läpi. Lisäksi hankkeeseen kuuluu eritasoliittymiä tie- ja katujärjestelyineen. Rantatunneli vapauttaa suuren kaistaleen Tampereen pohjoista keskustaa kaupunkilaisten käyttöön ja mahdollistaa paremman pääsyn Näsijärven rantaan. Rantatunnelin rakentaminen alkoi syksyllä 2013 ja sen teknisten järjestelmien testaus alkoi keväällä 2016.

Hankkeen tavoitekustannus ilman arvonlisäveroa on 180 miljoonaa euroa. Allianssimallilla toteutettu Tampereen rantatunneli avattiin liikenteelle budjetin pitäessä puoli vuotta etuajassa 15.11.2016. Hankkeen aikana on syntynyt 114 innovaatiota, joiden arvo on yli 20 miljoonaa euroa – muun muassa siksi Tampereen rantatunneli voitti Vuoden 2016 RIL-Palkinnon. Suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet tilaajina yhdessä toimineet Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto sekä Lemminkäinen-ryhmittymä, jonka ovat muodostaneet Lemminkäinen Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy sekä Saarnio & Riekkola Oy.

Vison on vastannut hankkeessa mm. arvoa rahalle -raportoinnista, allianssivalmennuksista ja projektiryhmän sparrauksesta sekä avustaa Lean Construction -menetelmien ja työkalujen käyttöönotossa. Lisäksi olemme olleet mukana jo hankkeen alkuvaiheessa Tampereen kaupungin ja Liikenneviraston asiantuntijana hanketta kilpailutettaessa

Finavian vaihtoliikenteen kapasiteetin kehittäminen

Finavia aloitti vuonna 2014 urakan, joka on osa Helsinki Airportin kehittämisohjelmaa. Tarkoituksena on kehittää Finavian vaihtoliikenteen kapasiteettiä vuotuisen matkustajamäärän jatkuvan kasvun vuoksi. Lisäksi pyritään jatkossakin varmistamaan hyvät lentoyhteydet Suomeen.

Projekti on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osista on noin 200 M€:n arvoinen terminaalin laajennusurakka (PJU), joka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana tavoitebudjetilla. Se sisältää Helsinki-Vantaan lentoaseman Non-Schengen –terminaalin laajentamisen bussiterminaaleineen ja itse terminaalin muutostyöt. Toinen osa urakkaa taas on asematason allianssiurakka, joka on noin 100 M€:n arvoinen ja sisältää infratöitä lentoaseman asematasolla ja rullausteillä. Hanke on siksi poikkeuksellinen, että sen molempien osien Big Roomit järjestetään yhteisesti. Rakennustöiden on määrä valmistua vuonna 2020.

Vison on ollut hankkeessa mukana paitsi yhteistoimintaurakoiden asiantuntijana avustamassa uuden terminaalin yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan hankinnassa, niin myös asematason allianssiurakan hankinnassa allianssiasiantuntijana. Lisäksi Vison on ollut molempien yhteistoimintaurakoiden kehitysvaiheissa asiantuntijana muun muassa sparraamassa tilaajan tavoitteisiin suunnitteluprosessia (Target Value Design) sekä avustamassa tiimejä itsearvioinnissa.

Jyrkkälän lähiön julkisivuperuskorjaus

Turkulainen Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku hyödyntää allianssimallia lähiösaneerauksessaan. Kyseessä on hanke, jossa pyritään julkisivusaneerauksella ja muilla toimenpiteillä pidentämään 60- ja 70-luvuilla valmistuneiden rakennusten elinkaarta sekä laskemaan kiinteistöjen käyttökustannuksia ja parantamaan asumisen laatua. Hanke kattaa yli 600 vuokra-asunnon ja 26 rakennuksen julkisivujen ja tekniikan korjauksen. Yksi hankkeen tavoitteista on alueen imagon kohentaminen.

Korjaushankkeella on valtakunnallista merkitystä, koska sen toimintamallia voidaan hyödyntää jatkossakin vastaavissa hankkeissa. Tavoitekustannus on hankkeella 28 M€ ja siinä pilotoidaan allianssimuotoista ryhmäsaneeraushanketta. Hankkeen kestoksi on arvioitu 4 vuotta. Hanke koostuu taloryhmäkohtaisista kehitys- ja toteutusvaiheista ja sen on määrä loppua vuonna 2018.

Olemme olleet hankkeessa allianssikonsulttina vuoden 2014 maaliskuusta lähtien. Tehtäviimme ovat kuuluneet hankkeen toteutusmuodon ja hankintaprosessin suunnittelu, sekä tarvittavien hankinta- ja sopimusdokumenttien laatiminen ja kehitysvaiheen asiantuntijatehtävät. Lisäksi olemme perehdyttäneet tilaajan avainhenkilöt sekä rakennuttajakonsultin allianssimalliin.

Pitkäkankaan koulun peruskorjaus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus peruskorjaa Oulunsalossa sijaitsevan Pitkäkankaan koulun yhdessä käyttäjien ja ohjelma-allianssin palveluntuottajien kanssa. Allianssimalli on valittu hankkeeseen, koska sen avulla pyritään hallitsemaan hankkeen riskejä paremmin. Me olemme olleet hankkeen strategiavaiheessa mukana konsultoimassa toteutusmuodon valintaa, hankintavaiheessa neuvottelumenettelyn fasilitaattorina ja puolueettomana asiantuntijana sekä koko ohjelma-allianssin ajan mukana yhtenä Oulun Tilakeskuksen valitsemista allianssiosapuolista.

80-luvun Oulun koulun arkkitehtuuria edustavan rakennuksen laajuus on noin 9000 bruttoneliömetriä ja sen peruskorjauksen on määrä valmistua vuoden 2019 alussa. Hankkeella on noin 10 M€:n budjetti vuosille 2015-2019. Hankkeeseen on kehitetty projektiallianssiurakan sopimusmallia korjausrakentamisen ohjelma-allianssiin sopivaksi ja kehitys jatkuu edelleen. Peruskorjaus on jaettu vähintään kolmeen eri osavaiheeseen, jotta riskit pysyvät mahdollisimman hallittavina. Hanke on siksi poikkeuksellinen, että jokaiseen vaiheeseen tehdään sekä kehitys- että toteutusvaiheen sopimus kaupallisine malleineen. Olemme mukana kaikissa näissä vaiheissa, ja tehtävänämme on kehittää yhteistoiminnallisuutta jatkuvasti läpi hankkeen ja sen sopimusten.

Hankkeessa edetään tällä hetkellä perusparannuksen toisessa vaiheessa eli B-osan korjauksessa. Se sisältää alakoulun ja oppilashuollon tiloja sekä hallintotilat. Koko allianssihankkeen on määrä valmistua vuonna 2019.

Raide-Jokeri

Helsingin ja Espoon kaupungit ovat suunnitelleet Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille uutta poikittaislinjan jokeribussit korvaavaa pikaraitiolinjaa. Hankkeesta tuli kuitenkin tehdä ensin toteutusmuotoselvitys ennen kuin sen suunnittelua jatkettiin, sillä kyseessä on kahden kaupungin ja valtion yhteinen ja siksi haastava hanke, joka oli suunniteltu alun perin vasta 2020-luvulle. Valtio ilmoitti kuitenkin jo tammikuussa 2016 tukevansa sitä 84 miljoonalla eurolla, minkä vuoksi tahtia on nopeutettu. Hankesuunnitelma valmistui vuoden 2015 syksyllä ja rakentaminen pyritään aloittamaan vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa. Koko Raide-Jokerin kustannusarvio on 275 M€, jonka lisäksi rakennetaan kaksi varikkoa, kustannusarvioltaan 65 M€ ja Raide-Jokerin vaunukaluston arvioidaan maksavan noin 90 M€.

Meidät valittiin tekemään hankkeeseen toteutusmuotoselvitystä vuoden 2016 maaliskuussa, sillä sen avulla pyrittiin valitsemaan hankkeeseen paras mahdollinen toteutusmuoto. Haluttiin selvittää tilaajan tavoitteisiin, hankkeen resursseihin ja ominaisuuksiin sekä markkinatilanteeseen nähden sopivin mahdollinen tapa raitiohankkeen toteuttamiseen. Työ toteutettiin neljässä työpajassa kaikkien osapuolien kesken ja lisäksi järjestettiin vielä kaksi markkinavuoropuhelua ja yksi sidosvuoropuhelu. Vetämissämme työpajoissa muun muassa käytiin läpi hankkeen vaiheistus ja jakaminen, toteutusmuotovaihtoehdot ja niiden soveltuvuus sekä hankintaprosessin läpivienti. Markkinavuoropuheluissa taas muun muassa esiteltiin hanke palveluntuottajille, kuultiin heidän mielipiteitä ja selvitettiin markkinatilanne. Sidosvuoropuhelussa taas keskusteltiin ryhmissä toteutusvaihtoehtojen vaikutuksista sidosryhmäyhteistyöhön. Työmme tuloksena hankkeelle syntyi päätösehdotus hankkeen toteuttamiseen allianssimallilla.

Rautateiden turvalaitteiden uusiminen

Liikennevirasto uusii elinkaarensa lopulla olevia turvalaitteita ratapihoillaan ja yhdellä rataosuudellaan vuosina 2016-2018. Riihimäki—Tampere–rataosuuden, Vainikkalan, Kotka/Mussalon ja Kotka/Kotolahden ratapihoilla uusinta tehdään valtion liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen myöntämällä rahoituksella. Lisäksi turvalaitteita uusitaan myös Niiralan ratapihalla.

Toimeksiantomme hankkeessa alkoi marraskuussa 2015 toteutusmuotoselvityksen laatimisella Riihimäki—Tampere-osuudelle. Selvityksessä tarkasteltiin erilaisia vaihtoehtoja asetinlaitejärjestelmän ja ulkolaiteurakoiden toimittamiseen. Korjausvelkarahoituksen suuruuden varmistuttua Liikennevirasto päätti jakaa asetinlaitehankinnan osalta kokonaisuuden kahteen osahankintaan, joihin valitaan samalla kilpailutuksella kaksi eri järjestelmätoimittajaa. Osahankinta 1 koostuu Vainikkalan, Kotka/Mussalon ja Kotka/Kotolahden sekä Niiralan ratapihoista ja osahankinta 2 Riihimäki-Tampere rataosuudesta. Ennen hankintojen aloittamista järjestettiin markkinainfotilaisuus, jossa kuultiin palveluntuottajien näkemyksiä osahankintojen sisällöistä ja hankintojen etenemisestä. Tavoitteena on valita turvalaitteiden toimittajat molempiin osahankintoihin heinäkuussa 2016.

Asetinlaitehankinnassa olemme olleet mukana muun muassa hankinnan läpiviennin suunnittelussa, hankinta-asiakirjojen laatimisessa ja osallistumishakemusten arvioinnissa. Lisäksi olemme avustaneet Liikennevirastoa osahankintojen kohteisiin liittyvissä rakennuttajakonsulttien ja käyttöönottotarkastuspalveluiden hankinnoissa.

Suomenlinnan tunnelin peruskorjaus

Suomenlinnasta kulkee meren alitse mantereelle 1,3 kilometriä pitkä kunnallistekniikan tunneli, jota korroosio on päässyt vahingoittamaan ja jota on sen vuoksi päätetty korjata allianssimallilla. Perusparannushanke on valtion tilaama ja siinä pyritään varmistamaan kunnallisteknisten palveluiden saatavuus Suomenlinnassa jatkossakin. Hankinta käynnistyi helmikuussa 2016 markkinainfotilaisuudella. Hankkeen budjetti on noin 7 M€. Hankkeesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta ja sen on määrä valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Olemme hankkeessa mukana hankinta- ja allianssikonsulttina. Tehtäviimme on kuulunut muun muassa tilaajan tavoitteiden määrittely ja hankinnan valmistelu yhteistyössä tilaajan kanssa. Valmisteluun on sisältynyt esimerkiksi tilaajan tavoitteiden määrittely, hankintaprosessin suunnittelu sekä sen aikatauluttaminen. Olemme myös laatineet hankkeeseen asiakirjoja, kuten tarjouspyynnön liitteineen sekä kaupallisen mallin ja allianssisopimukset. Lisäksi olemme vastanneet hankinnan läpiviennistä suunnitteluineen – se on sisältänyt muun muassa tarjousten vertailuperusteiden ja kaupallisen mallin suunnittelun ja allianssivalmentamisen, sekä eri tilaisuuksien suunnittelun ja fasilitoinnin.

Tampereen raitiotie

Tampere on käynnistänyt vuoden 2014 kesäkuussa projektiallianssihankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa Tampereelle raitiolinja. Raitiotie valmistuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe sisältää radan Hervannasta keskustaan, kulunvalvonnan ja informaatiojärjestelmän, toinen vaihe sisältää raitiotien keskustasta keskussairaalalle ja kolmas vaihe radan keskustasta Lentävänniemeen.

Rautatiehankkeella pyritään täsmällistämään ja virtaviivaistamaan joukkoliikennettä laadusta tinkimättä, sillä matkustajamäärät kasvavat, kun joukkoliikenne on sujuvaa ja helppokäyttöistä: Tampereen rata tuo joukkoliikenteelle 4,4 miljoonaa vuosittaista matkustajaa. Hanke auttaa myös tiivistämään kaupungin ja sen seudun kuntien yhdyskuntarakennetta. Radan rakennuskustannukset ovat yhteensä 250 M€ ja vaunukalusto 83 M€. Valtio osallistuu suunnitteluun ja infrarakentamiseen 30 %:lla hankkeen kustannuksista.

Visonin tehtävänä hankkeessa on ollut allianssi- ja hankintakonsultointi. Tehtäviin on kuulunut muun muassa hankkeen integrointi ja toteutusmuotoselvityksen laatiminen yhteistyössä tilaajan kanssa, yhteistoiminnan fasilitointi sekä arvoa rahalle –raportointi. Autamme lisäksi Tampereen kaupunkia kilpailutusasiakirjojen ja tilaisuuksien valmistelussa ja toimimme tilaajan tukena.

Tesoman hyvinvointikeskus

Tampereen kaupunki toteuttaa Tesoman hyvinvointikeskuksen kehittämisprojektinsa pilottiprojektina allianssimallilla. Kaupallisten palveluiden lisäksi hyvinvointikeskukseen sijoittuu useita julkisia palveluita, joita on tähän asti tuottanut Tampereen kaupunki. Tällaisia palveluita ovat muun muassa terveydenhoito-, hammashoito- sekä kirjastopalvelut. Tesomaan valmistuva hyvinvointikeskus on hankkeen myötä tarkoitettu koko alueen väestölle, eikä vain sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille. Sopimuskauden alustava arvio palvelujen summan laajuudesta on yhteensä 140M€. Projektissa luotiin toimintamalli, jossa kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut integroitiin muihin hyvinvointipalveluihin. Koska kyseessä on alalleen täysin uusi toteutusmalli, hankinta edellytti huolellista hankintaprosessin ja tarjouspyyntöasiakirjojen suunnittelua ja laatimista sekä asiantuntemusta ja kokemusta allianssimalleista.

Tesoman hyvinvointikeskuksen hankkeessa olimme mukana allianssiasiantuntijana. Tuimme Tampereen kaupungin asettamien tavoitteiden toteuttamista niin hyvinvointikeskuksen kuin hankinnankin suhteen. Olemme muun muassa suunitelleet allianssihankinnan ja sen hankintaprosessin hankinta-asiakirjoineen sekä fasilitoineet ja suunnittelleet sopimusneuvottelut.

Helsingin yliopiston hallintorakennuksen saneeraus

Helsingin yliopiston hallintorakennusta muutetaan ilmeeltään ja käyttötarkoitukseltaan, ja hankkeen on tilannut Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskus. Tarkoituksena on saneerata koko rakennus julkisivuineen ja sisätiloineen siten, että hallintorakennuksesta tulisi mahdollisimman avoin ja kutsuva yliopistokampuksen keskus. Kyseessä on allianssimallilla toteutettava hanke, jonka toteutusmalli valittiin etenkin riskien hajauttamisen mahdollisuuden vuoksi. Lisäksi allianssimallin puolesta puhuivat hankkeen koko ja sen tekninen haastavuus.

Olemme allianssihankkeessa mukana niin hankinta-, kehitys-, kuin toteutusvaiheessakin. Hankintavaiheessa laadimme vertailuperusteet ja suunnittelimme ja fasilitoimme neuvottelut sekä toimimme allianssikyvykkyyden arvioinnin asiantuntijana. Kehitysvaiheessa taas olemme valmentaneet allianssin osapuolia arvoa rahalle –ajatteluun ja sen vaatimaan toiminta- ja johtamiskulttuuriin, tavoitteisiin suunnittelu –prosessiin ja sen käytännön soveltamiseen sekä Big room –työskentelyyn. Toteutusvaiheessa valmennamme allianssiosapuolia Last Planner –menettelyn käyttöön sekä tuotannon kehittämiseen tahtiaikaiseksi jatkuvaksi virtaukseksi, jota hankkeessa hyödynnetään toistuvissa eri kerrosten peruskorjauksissa. Hallintorakennuksen saneerauksen on määrä valmistua vuonna 2017.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahanke

Liikennevirasto päätti toteuttaa Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet –allianssiprojektin toukokuussa 2015 ja valitsi meidät mukaan hankkeeseen. Kyseessä on hanke, jossa Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä parannetaan vastaamaan tarpeita, jotka kasvavat Äänekoskelle vuoden 2017 loppupuolella valmistuvan biotuotetehtaan myötä. Ratahankkeen kustannusraami on 80 M€ ja siitä on tehnyt erittäin haastavan erityisen tiukka kustannusraami sekä nopea aikataulu. Ratayhteyksien tulisi olla valmiina ennen biotuotetehtaan käynnistymistä elokuussa 2017.

Jotta Liikennevirasto voisi parantaa hankkeen allianssiorganisaation kyvykkyyttä, tarvitsee se ulkopuolista asiantuntijapalvelua valmentamaan allianssia, että ratahanke toteutettaisiin tilaajan tavoitteisiin mahdollisimman tehokkaasti. Meillä on erinomaiset edellytykset tällaiseen ja olemmekin olleet Äänekosken ratahankkeessa mukana monessa eri tehtävässä. Tehtäviimme on kuulunut niin toteutusmuotoselvitys, allianssin hankintakonsultointi, kehitysvaiheiden asiantuntijapalvelut kuin arvoa rahalle-raportointikin. Kehitysvaiheeseen tarjoamiimme asiantuntijapalveluihin ovat sisältyneet työpajat, joissa kehitettiin tilaajan tavoitteisiin suunnittelu –prosessit, joihin kuuluivat tavoitekustannuksen määrittäminen, toteutussuunnitelman laadinta, ideoista innovaatioiksi –prosessi sekä riskien tunnistaminen & hallinta -prosessi. Lisäksi asiantuntijapalveluihin kuuluivat myös hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheiden roadmapit Last Plannerin avulla.