Epävarmuus ja siitä johtuvat riskit ovat tuttuja aiheita rakennusalalla. Yhteistoiminnalliset toteutusmuodot kehitettiin riskien ja niiden vaikutusten minimoimiseksi. Visonin Aron Sajavaara käsittelee aihetta tarkemmin kandidaatintyössään, jossa paneudutaan allianssihankkeiden riskienhallintaan hanke-esimerkkien avulla.

Allianssimallissa riskienhallinta on integroitu osaksi hankeprosessia, mikä sulavoittaa sen läpivientiä. Kandidaatintyössä tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin allianssisopimuksen kaupallisen mallin asettamaa pohjaa ja toimintaperiaatteita riskienhallinnan näkökulmasta. Riskien ollessa yhteisesti hallittuja, allianssisopimuksessa määritellyt allianssin perusperiaatteet nousevat tärkeään rooliin riskienhallinnassa. Etenkin allianssimallin ymmärrys, integraation syvyys sekä avoin yhteistyö hankeosapuolten välillä nostavat riskienhallinnan onnistumisen mahdollisuuksia. Monet perusperiaatteista ovat vaikeasti havaittavissa ja mitattavissa, mikä puolestaan haastaa hankkeen riskienhallinnan johdonmukaista läpivientiä.

Tarvittua konkretiaa työhön toi kolme hankehaastattelua, jotka käsittelivät Jakomäen keskiosan kehityshanketta, Vt 12 Lahden eteläisen kehätien infrahanketta sekä Turun Syvälahden koulua. Avoin ja aikaisessa vaiheessa aloitettu integraatio osoittautuivat kaikissa hankkeissa vaikuttavan positiivisesti riskienhallinnan läpivientiin. Hyvissä ajoin aloitettu työpajatyöskentely teki prosessista läpinäkyvämmän ja auttoi asettamaan pohjan allianssiosapuolten välisen luottamuksen rakentamiselle.

Allianssisopimuksen mukainen riskien kolmijako, eli riskien vastuujako tilaajan, laajuutta muuttaviin sekä muihin riskeihin, osoittautui haasteelliseksi toteuttaa kaikissa kolmessa hankkeessa. Käytännössä vastuujako muotoutui hankkeilla kaksijaoksi, jossa riskit käsiteltiin tilaajan ja allianssin riskeinä. Vastuujako ei kuitenkaan kaikissa hankkeissa aiheuttanut haasteita riskien realisoituessa. Herääkin kysymys, tulisiko allianssisopimuksen vastuujakoa selventää vai kaivataanko hankkeilla vain syvällisempää perehdyttämistä ja fasilitointia?

Myös allianssin mukaisten toimintaperiaatteiden ylläpitäminen haastoi hankkeita, kun riskienhallinta siirtyi Big Roomista työmaalle kehitysvaiheen loppuessa. Kolmannen osapuolen fasilitaattorin tuoma tuki olisi allianssin onnistumisen kannalta toivottua, mikäli tilaajalta tai muilta hankeosapuolilta ei löydy tarvittavaa osaamista.

Jatkotutkimukselle on ilmenneiden tietojen valossa tarvetta. Monien kotimaisten allianssihankkeiden lähestyessä valmistumista tai ollessa valmistuneita, on hyvä mahdollisuus tutkia hankkeiden läpivientiä ja käytännön osatoteutuksien onnistumisia. Etenkin allianssisopimuksessa määriteltyjen perusperiaatteiden sisäistämistä ja mittaamista käsittelevälle tutkimukselle olisi käyttöä tulevaisuuden allianssihankkeita silmällä pitäen.

Aron Sajavaara opiskelee Aalto-yliopistossa Rakennettua ympäristöä ja työskentelee opiskelun ohella muutaman päivän viikossa Visonilla avustavana konsulttina. Kandidaatintyön ohjaajina toimivat Aalto-yliopiston professori Seppo Junnila ja Visonin Jani Saarinen.