23.5.2018

Vison Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntöjä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Vison Oy (Y-tunnus: 2481700-7)
Lapinrinne 3
00100 Helsinki

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Juha Virolainen
Lapinrinne 3
00100 Helsinki

3. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitamiseen sekä rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta.

Käsittelyn oikeusperuste on joko henkilön suostumus tai sopimussuhde, missä rekisteröity henkilö on osapuolena tai osapuolen edustajana tai yhteyshenkilönä.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot ja Y-tunnus
– Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen luovutus

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Ryhmähankkeiden ja tapahtumien osallistujalistat voidaan jakaa ryhmähankkeisiin tai tapahtumiin osallistuvien henkilöiden kesken. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla palvelimella. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista.

7. Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä yhteyshenkilölle (ks. kohta 3) kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostitse.

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (ks. kohta 3). Voit myös milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

Sinulla on myös oikeus valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot tietojasi käytettävän säädösten vastaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista esim. päättyneen asiakassuhteen tai ryhmähankkeen vuoksi, poistetaan kerran vuodessa (maaliskuussa).