Allianssi- ja IPT-mallit

Ipt3-hankkeen logo
Suomenlinnan tunnelin putkistoja

Integrointia käytännössä

Projektiallianssi on pisimmälle viety yhteistoiminnallinen projektitoteutusmuoto (IPT, Integrated Project Delivery), jossa kaikki hankkeen keskeiset osapuolet mukaan lukien tilaaja, pääsuunnittelija ja päätoteuttaja toimivat yhteistyössä saman sopimuksen puitteissa. Näin organisaatioiden väliset rajapinnat hämärtyvät.

Allianssimallin keskeiset piirteet ovat toimijoiden aikainen valinta, riskien ja hyötyjen jakaminen sekä kaikille projektissa toimijoille yhteinen projektiorganisaatio, kehitysvaihe, päätöksenteko sekä ansaintalogiikka.

Integroinnin suosio on johtanut myös kokonaan uudenlaisten hybridimallien syntymiseen, kun perinteisiin toteutusmuotoihin yhdistetään allianssin yhteisiä elementtejä.

IPT-hankkeet lisäävät osaamista

IPT-hankkeet ovat tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeita, joiden toteuttajina toimivat Vison ja RAKLI ry.

IPT4-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajien rahoittama projekti- ja palvelutoimitusten kehittämishanke. Toimialan kulttuuria muuttamalla ja palveluntuottajien strategioita ja liiketoimintamalleja uudistamalla pyrimme nostamaan suomalaisen osaamisen maailman kärkeen. Hankkeen kehitystavoitteita ovat projektien ja palveluiden parempi arvon tuotto, eri osapuolten syvempi integrointi, toimintamallien uudistaminen ja vakiointi sekä toimialan tutkimus- ja kehitystyön suuntaaminen yhteisiin tavoitteisiin.

Vuosittain järjestettävät allianssi- ja lean-valmennukset sekä Lean Construction -päivät kouluttavat allianssin sekä sen toteutuksen saloihin ja edellytyksiin.

› TILAA ALLIANSSIRAPORTTI TÄSTÄ

Hankinnat ja neuvottelu­menettelyt

Vaasan BothniaHigh5 3D-kuva

Tarjouksen laatimiseen

Neuvottelumenettely tuo lisäarvoa tilaajalle ja auttaa tarjoajia laatimaan parempia tarjouksia. Se antaa useita mahdollisuuksia eri toteutusmuotoihin ja soveltuu myös pieniin hankintoihin.

Tarjoamme avaimet neuvottelumenettelyn käytännön soveltamiseen eri toteutusmuodoissa. Koulutus järjestetään vuosittain kesäkuussa (seuraavan kerran kesäkuussa 2021) ja se on suunnattu kiinteistö- ja rakennushankkeita tai rakennuspalveluja kilpailuttaville tilaajille, rakennuttajakonsulteille sekä neuvottelumenettelyyn osallistuville palveluntuottajille.

Lean-rakentaminen

3D-kuva rakennuksesta Turun Jyrkkälässä

Menetelmiä yhteistyöhön

Integrointi, sen tuoma osapuolten yhteistyö ja luottamuksen rakentaminen ovat avanneet ovet lean-rakentamiselle. Suurissa hankkeissa pystytetään big room ja opetellaan integraation laajentamista, uudenlaista aikataulusuunnittelua, tuotannon virtauttamista sekä tilaajan tavoitteisiin suunnittelua.

Lean-rakentaminen paitsi parantaa työn laatua ja tuottavuutta myös alentaa rakentamisen kustannuksia.

Integrointi

Ryhmä miehia suunnittelee Kalasatamaa neuvotteluhuoneessa

Yhteistoiminnallinen projektitoimitus

Jaamme integroivat projektit neljään vaiheeseen. Osaamisestamme on eniten apua, kun työ jatkuu projektin kaikkien vaiheiden yli.

Projektia ei tehdä vain yhteistyönä vaan aidosti yhdessä tehden ja innovoiden, parantaen tekemistä jokaisella osa-alueella.

1. Projektin perustusvaihe

Perustamme projektin ja suunnittelemme sen läpiviennin. Aloitamme aikaisin, jotta saamme mukaan haluamamme tekijät. Kiitettävästi yhä suurempi osa palveluntuottajista on nykyisin valmis uuteen toimintatapaan.

Systeemisuunnittelussa määrittelemme hankkeen keskeisimmät prosessit ja työskentelytavat sekä valitsemme projektin tavoitteita tukevan toteutusmuodon. Kokemuksemme mukaan parasta tulosta syntyy tämän päivän tehokkailla IPT-pohjaisilla yhteistoiminnallisilla urakkamuodoilla, kuten allianssimallilla, jossa projekti tehdään yhteisvoimin. Oikean toteutusmuodon valinta vaikuttaa merkittävästi hankkeen tavoitteiden toteutumiseen.

2. Projektitiimin muodostusvaihe

Projekti muodostetaan ja se saa luonteensa. Tekijät kilpailutetaan, sopimukset allekirjoitetaan ja integroimme sopimusosapuolet ja muut palveluntuottajat pyrkien sataan prosenttiin. Projekti saa kustannus-, laatu- ja aikataulutavoitteet, joilla varmistamme, että hankittu asiantuntemus saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä ja projekti sujuu.

3. Kehitysvaihe

Ennen kuin tekeminen alkaa, pystytetään big room -työskentely, luodaan yhteiset prosessit ja rakennetaan yhteispeli kuntoon. Sisällön ja ratkaisujen rinnalla suunnitellaan myös projektin toteutus.
Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi suunnittelu ja tuotanto virtautetaan lean-periaatteiden mukaisesti projektin tehokkaaseen läpivientiin. Luomme ennustettavuutta ohjaamalla suunnittelua etupainotteisesti Last Planner -systeemiä ja viimeisimpiä tiedonhallinnan menetelmiä hyödyntäen. Tämän vaiheen kanssa lomittain alkaa toteutusvaihe (4), kun osapuolilla on yhteinen käsitys hankkeesta ja sen kustannusarviosta.

4. Toteutusvaihe

Projektin viimeisessä vaiheessa suunnitelmat siirtyvät käytäntöön. Rakentamista johdetaan ennakkoon laaditun suunnitelman mukaisesti ja sen tilannekuvaa hyödynnetään päivittäisjohtamisessa. Tekemisen esteitä poistetaan ennakkoon ja toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella.
Kun turhaa kiirettä ei ole, virheet vähenevät. Keskitymme tiedonkulkuun alhaalta ylöspäin ja palkitsemme virheiden löytämisestä. Rakentaminen päättyy integroituun käyttöönottoon ja viiden vuoden jälkivastuuseen.

Big room -toiminta

Vison Big Room ja Last Planner ­-suunnittelutaulu

Yhteinen projektitoimisto

Big room toimii paitsi projektin projektitoimistona ja monitoimitilana myös sen johtamisen ja yhteistoiminnan alustana.

Tiedon sujuvan kulkemisen ansiosta ongelmiin päästään reagoimaan suoremmin, ongelmanratkaisu nopeutuu, päätökset paranevat ja luottamus kasvaa. Lisäksi big room -työskentely tuottaa enemmän ideoita ja innovaatioita, jolloin kehittyminen ja oppiminen tehostuvat. Alustana big room tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen visuaaliseen johtamiseen ja tiedonhallintaan sekä kulttuurin muuttamiseen avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi.

Työskentely yhteisessä projektitoimistossa vaatii uudenlaisia toimintatapoja, yhteiset lukujärjestykset ja aikataulut sekä kokous- ja työpajatyöskentelyyn sopivat toimintamallit.

Last Planner

Sovitetaan tehtävät yhteen

Yhteistoimintahankkeissa nopeimmin yleistynyt lean-työkalu on LPS (Last Planner System). Se toimii sekä projektien kokonais- ja vaiheaikataulujen suunnittelussa, mutta ennen kaikkea suunnittelun ja rakentamisen eri osapuolten tehtävien yhteensovittamisessa.

Menetelmän periaatteena on tehdä työn kulusta ennustettavampaa – ja oppimisen kautta parantaa tuotannon ohjauksen systeemiä. Last Planner -menetelmä soveltuu suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotöiden tuotannon ohjaukseen. Sen avulla niin työn tuottavuus, turvallisuus kuin laatu paranevat ja läpimenoaika lyhenee.

LPS-suunnittelun tavoitteena on luotettava, tasainen tuotanto ja stressittömämpi projekti. Se tarjoaa alustan sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja uudenlaiselle yhteistyölle.

Tahtituotanto

Miehet tutkivat tahtituotanto-suunnitelmaa neuvotteluhuoneessa

Vähemmän hukkaa, enemmän arvoa

Tahtituotannolla luodaan parempia edellytyksiä arvoa tuottavan työn tekemiseen ja hukan vähentämiseen. Sillä on pystytty lyhentämään eri vaiheiden rakennusaikoja 10–40 % lisäämättä resursseja.

Tahtituotanto tarkoittaa parempaa operaatioiden suunnittelua ja johtamista. Älykkäällä vakioinnilla vapautetaan resursseja tulipalojen sammuttelusta työn aitoon kehittämiseen, jolloin tilannekuva ja kannattavuus paranevat ja virheet ja stressi vähenevät.

Paljon toistoa sisältävät hankkeet ovat tahtituotannolle helppoja sovelluskohteita, joskin monimuotoisemmissa kohteissa hyödyt ovat suurimmat. Tahtituotannon suunnittelu lähtee aina asiakkaan tarpeesta ja se toteutetaan yhdessä kaikkien toteutuksesta vastaavien ihmisten kanssa.

Target value delivery -prosessi

Suunnittelua tavoitteisiin

TVD (Target Value Delivery)- prosessi tähtää tilaajan tavoitteiden toteutumiseen. Lähtökohtana on, että suunnittelu toteuttaa tilaajan tavoitteet ja reunaehdot, mukaan lukien tilaajan budjetin. Näin kustannusarvio ohjaa suunnittelua eikä ole enää sen seuraus.

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelun tavoitteena on täyttää kaikki tilaajan asettamat tavoitteet ja pysyä budjetissa hyödyntämällä niin käyttäjän, tilaajan, suunnittelijan kuin rakentajan osaamista. Rahaa käytetään vain siihen, mikä on tilaajan tavoitteiden mukaista.

Prosessi edellyttää vahvaa eri osapuolten integrointia, suunnittelun kustannusohjausta sekä suunnittelu- ja toteutusratkaisujen kustannusten reaaliaikaista hallintaa. Lisäksi prosessi vaatii avointa ja läpinäkyvää riskien hallintaa.

Strategia­konsultointi

Ratkaisuja toiminnan parantamiseen

Ratkomme yhteistyössä asiakkaidemme haasteita ja tarjoamme niihin ratkaisuja, joiden tavoitteena on laadun ja tuottavuuden parantaminen. Luomme asiakkaillemme pitkäjänteisiä edellytyksiä toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä organisaatioiden kilpailukyvyn ja arvontuoton kohentamiseen.

Yhteistoiminnallisiin toimintamalleihin erikoistunut strategiakonsultointi sisältää mm. hankintastrategiat, projektisysteemin suunnittelun ja toteutusmuotoselvitykset, projektisalkun ryhmittelyn sekä organisaatiomuutokset, ulkoistukset ja uudelleenjärjestelyt.

› OTA YHTEYTTÄ, KYSY LISÄÄ

Valmiudet uuteen ajatteluun

Tarjoamme projektikonsultointia, koulutusta ja valmennusta kaikista yhteisen rakentamisen (tai tekemisen) aihealueista. Missiomme on, että asiakkaamme kehittyy ja osaa yhä enemmän – ja maamme on pian vaativien projektien toteuttamisessa Euroopan ykkönen – niin aikataulujen pitävyydessä kuin budjetin ylitysten vähyydessä.

Missä haluatte olla parempia? Mistä haluatte tietää enemmän, oppia? Ja mistä vanhasta kannattaisi määrätietoisesti oppia pois? Tällä sivulla näet ensin listauksen ajankohtaisista koulutusmahdollisuuksista ja sen jälkeen osa-alueet, joita meiltä kysytään eniten. Tartu näihin tai pyydä räätälöityä tarjousta.

› Ota yhteyttä