Vaikka rakentamisen vastuullisuus ja arvo ovat viime aikoina saaneet jalansijaa alan yleisessä keskustelussa, käsitteiden määrittely on edelleen epäselvää ja niiden tuottamiseen ja mittaamiseen liittyvät prosessit systematisoimattomia. Emilia Sillanpään diplomityössä From Disparate Sustainability Objectives to Value-Creating Indicators in Construction selvitettiin, miten arvo määritellään rakennushankkeissa, vastuullisuus näkyy hankkeen arvoissa ja määritetyt arvot ohjaavat hankkeen toimintaa.

Lean-rakentamisen keskiössä arvon luomiseen sidotaan vahvasti yhteistyön lisääminen, joka toteutuu integroiduissa toteutusmuodoissa (IPT) ja esimerkiksi projektialliansseissa. Diplomityössä tarkasteltavat rakennushankkeet ovat toteutusmuodoltaan nimenomaan alliansseja, ja työn tavoitteena oli määrittää niiden arvonmääritys- ja johtamisprosessia erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta.

Projektiarvot kohdistuvat rakennushankkeen aikaiseen toimintaan, yhteisiin toimintatapoihin ja lopputulokseen

Rakennushankkeen arvolle ei ole yhdenmukaista määritelmää hankkeiden kompleksisuuden ja monitahoisuuden takia. Hankkeiden arvonmääritysprosessissa on huomioitava sidosryhmien erinäiset, ja pahimmillaan vastakkaiset, arvomaailmat ja tavoitteet. Tätä varten diplomityössä kehitettiin projektiarvon käsite, johon voi tukeutua hankkeen arvojen määritysprosessin aikana.

Projektiarvo sisältää kolme kategoriaa: lopputuloksen arvo, hankkeen aikainen arvo ja pehmeät arvot. Lopputuloksen arvo on yksiselitteinen, sitä määrittää esimerkiksi se, ollaanko tuotokseen tyytyväisiä, pysyttiinkö budjetissa tai onko lopputulos vastuullinen. Hankkeen aikainen arvo tarkastelee esimerkiksi sidosryhmien osallistamista ja häiriöttömyyttä. Pehmeät arvot liittyvät hankkeen työskentelytapoihin, kuten konfliktien ratkaisuun ja sujuvan kommunikaation varmistamiseen. Pehmeät arvot ovat tärkeä osa projektiarvoja, koska yhteistyön sujuvuus vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Vastuullisuus näkyi puolessa tilaajan asettamista tavoitteista

Työn yksi keskeisimmistä löydöksistä oli arvojen ja tavoitteiden ero. Haastatelluista hankkeista puolella hankkeen arvot oli määritetty, ja lopuilla puhuttiin tavoitteista. Arvot ovat tavoitteiden ylätason ”otsikoita”, joiden alla tavoitteet määrittävät tarkempia ja konkreettisempia asioita, joita hanke haluaa saavuttaa.

Arvojen ja tavoitteiden erottelun avulla voidaan tarkastella vastuullisuuden läsnäoloa hankkeessa. Haastatelluissa rakennushankkeissa vastuullisuus näkyi yhtenä osana hankkeelle asetettuja arvoja. Haastatteluaineiston lisäksi tässä yhteydessä analysoitiin tilaajan asettamia tavoitteita niiden hankkeiden tarjouspyynnöistä, joissa Vison on ollut mukana vuosien 2010–2023 aikana. Datan perusteella vastuullisuus näkyy noin puolessa tilaajan asettamista tavoitteista.

Diplomityössä luotiin viitekehys arvojen määrittämiseen ja johtamiseen rakennushankkeessa. Viitekehystä voi luonnehtia oppaana, joka esittelee erilaisia tehtäviä, jotka auttavat määrittämään ja johtamaan projektiarvoja ja siten luomaan arvoa rakennushankkeella. Viitekehys on prosessikaavio allianssin strategia-, hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheesta. Vaakarivit ovat jaettu projektiarvoihin ja vastuullisuuteen, tavoitteisiin sekä avainprosesseihin, työkaluihin ja menetelmiin. Vaikka viitekehys korostaa allianssimalliaa, sitä on mahdollista soveltaa myös muihin yhteistoiminnallisiin projektitoteutuksiin. (Kuvaa klikkaamalla pdf-tiedostoon.)Diplomityö on tehty osana Visonin tutkimushanketta Value Management System in Construction, joka on Business Finlandin rahoittama. Työn ohjaajina toimivat Oulun yliopistolta Arto Reiman ja Kirsi Aaltonen sekä Visonilta Veera Muukkonen. Emilia on valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi toukokuussa 2024­ ja aloittaa konsulttina Visonin Helsingin toimistolla 1.6.2024.