Tilaajien tavoitteissa on huomioitu vastuullisuusnäkökulmia aina ensimmäisistä allianssihankkeista lähtien. Tutkittuamme yli 50 hankkeita, joissa Vison on ollut mukana, selvisi, että hankintavaiheessa määritetyistä tavoitteista lähes puolet liittyvät tavalla tai toisella vastuullisuuteen. Vastuullisuuden vieminen mitattaviksi arvoiksi kiinnostaa alalla yleisesti ja siihen on kiinnitetty huomiota viime vuosien aikana erityisesti julkisissa rakennushankkeissa.

Rakennusala onkin siirtynyt kohti uudenlaista arvokeskustelua, jonka keskiössä on vastuullisuus. Yksi keskeisistä arvokysymyksistä vastuullisuuden takana on erilaisten etujen tasapaino – mitkä arvot ja tavoitteet toimintaa todellisuudessa ohjaavat? Ketkä ovat määrittämässä niitä arvoja, joita rakennushankkeessa tavoitellaan?

Vastuullisuuteen pureudutaan myös Visonin uudessa tutkimus- ja kehityshankkeessa ”Value Management System in Construction”. Tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe keskittyy tarkastelemaan vastuuta erityisesti arvon näkökulmasta. Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena on tutkia arvonluonnin ja vastuullisuuden yhteyttä sekä tunnistaa niitä yhteistoiminnallisten toteutusmallien ohjausmekanismeja ja mittareita, joiden avulla vastuullisuustavoitteista saadaan aidosti ohjaavia, vertailukelpoisia ja toistettavia.

Arvoluonti vastuullisuuden ytimessä rakennusalalla

Arvo käsitteenä on vastuullisuuden tavoin monitahoinen ja se tarkoittaa eri ihmisille ja tahoille eri asioita. Arvontuoton näkökulma on varmasti monelle lean-rakentamisen osaajalle tuttua puuhaa. Arvosta voi myös tulla mieleen rakennushankkeen lopputuloksen arvo käyttäjille, sen hintalappu, tai ne arvot, jotka ohjaavat päivittäistä työskentelyä hankkeella.

Vastuullisen rakennushankkeen piiriin voitaneen laskea arvonluonti – kuinka paljon esimerkiksi elinkaarikestävät, helposti huollettavat ratkaisut luovatkaan arvoa koulun tai raitiotien käyttäjille? Sen sijaan, että kovassa käytössä oleva rakennus tai julkiset väylä- ja tieyhteydet ovat jatkuvasti remontissa, annetaan arvo vastuullisemmalle rakentamiselle. Tämä näkyy esimerkiksi pyrkimyksenä suunnitella ja toteuttaa käyttäjille kestävät, turvalliset ja terveelliset tilat, joiden huoltaminen käy mahdollisimman häiriöttömästi.

Rakennushankkeita ohjaavat arvot niin arjessa kuin päätöksenteossakin. Arvot voivat olla strategisempia tai ne voivat olla henkilökohtaisia. Arvot näkyvät tekemisessä: millä perustein päätöksiä tehdään, miten toimitaan yhdessä ja kuinka konflikteja ratkaistaan. Tilaajan tavoitteet ovat tärkeä ohjaava voima rakennushankkeissa, erityisesti alliansseissa, joissa ne tuovat pohjan allianssin avaintulosalueille, eli kannustinjärjestelmälle, yhdessä tavoitekustannuksen kanssa. Kun tilaajan tavoitteet ovat linjassa tilaajan arvojen kanssa, ovat ne ohjaamassa erityisesti avaintulosalueiden kautta projektin toimintaa.

Vastuullisuus markkinointikikan sijaan arvokysymyksenä

Vastuullisuus ei ole enää mikään trendi, jota vain osa toimijoista seuraa, vaan se näkyy ja tulee näkymään tulevaisuudessa tiukemminkin lainsäädännön ja direktiivien kautta. Vastuullisuuteen ohjataankin EU-tasolla pian voimaan tulevalla yritysten kestävyysraportoinnilla (CSRD-direktiivi) ja taksonomialla sekä Suomessa uuden rakentamislain kautta.

Tutkimushankkeessamme vastuullisuutta on tarkasteltu pääsääntöisesti alalla etabloituneen ESG-määritelmän kautta, jolloin vastuullisuuteen ainakin arkikielessä ehkä eniten liitetyn ympäristönäkökulman lisäksi huomioidaan myös hallinnollista ja koko ajan enemmän huomiota saavaa sosiaalista vastuullisuutta. Rakennushankkeiden sosiaaliseen vastuullisuuteen on tunnistettu esimerkiksi häiriöttömyyteen, käyttäjätyytyväisyyteen, yhteistoimintaan, muuntojoustavuuteen ja tilojen terveellisyyteen liittyviä tavoitteita.

Tarkastelemiemme julkisten hankkeiden perusteella voi todeta, että vastuullisuus on ottanut kasvavaa roolia tilaajien asettamissa tavoitteissa. Hankkeille asetetuista vastuullisista tavoitteista taas lähes puolet lukeutuvat sosiaaliseen vastuullisuuteen ja toinen puolikas jakautuu hyvinkin tasaisesti ympäristön ja hallinnollisen välillä. Kuinkahan suuressa osassa hankkeita vastuullisuus näkyy avaintulosalueissakin näin suuressa roolissa vai ovatko muut tavoitteet kiilanneet sen ohi?

Muun muassa tätä dataa tarkastellaan paraikaa tarkemmin Visonin Emilia Sillanpään diplomityössä otsikolla “From Disparate Sustainability Objectives to Value-Creating Indicators in Construction”. Kevään aikana valmistuvassa työssä tarkastellaan vastuullisuutta arvon kautta ja pyritään luomaan viitekehys rakennushankkeiden arvojen määrittelyn ja niiden johtamiseen.

Veera Muukkonen,
projektipäällikkö & tutkimushankkeen vastuututkija