Tarjouskilpailuissa haetaan hankkeille parhaita mahdollisia tekijöitä. Parasta valittaessa tulisi keskittyä kokemuksen lisäksi myös substanssiosaamiseen, tarjoajien kyvykkyyteen soveltaa osaamistaan sekä esimerkiksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin. Kun projekteja johtavilta henkilöiltä edellytetään muutakin kuin referenssejä, näillä on todennäköisesti paremmat eväät uudenlaiseen johtamiseen tai uusien toimintatapojen kehittämiseen. 

Referensseillä on yleensä hyvin suuri painoarvo perinteisissä kilpailutuksissa ja tarjoajien valintaperusteissa. Kun puhutaan kokemuksesta, puhutaan useimmiten referensseistä. Tilaajat hakevat hankkeisiinsa turvaa ja varmuutta valitsemalla mielellään tekijöitä, joilla on kokemusta vastaavista hankkeista eli hyvät ja kattavat referenssit.

Kilpailuttaminen referensseillä ei ole ongelmatonta.  Se suosii alalla pitkään toimineita tekijöitä ja syrjii uusia sekä nuoria kykyjä, sillä referenssien saaminen aloittelevana toimijana on haastavaa ja rakennusalan pitkäkestoisten projektien takia myös hidasta. Koko projekti kärsii, jos kokematon mutta vaatimuksiin muuten sopiva hakija jää kilpailusta pois liian tiukkojen referenssivaatimusten takia. 

Lisäksi referenssit kuvaavat hakijan osaamista huonosti. Ne kertovat missä projekteissa hakija on ollut mukana ja mikä hänen roolinsa hankkeessa on ollut. Ne eivät kuitenkaan kerro siitä, miten hyvin projekti on edennyt ja minkälaista osaamista se on hakijalle kerryttänyt.  

Vaihtoehtoisesti hakijoiden soveltuvuutta tehtävään voidaan kilpailuttamisvaiheessa mitata esimerkiksi tenteillä ja case-tehtävillä, joilla saadaan tarkempaa tietoa heidän osaamisestaan. Uusilla mittareilla voidaan yhden henkilön, kuten projektin vastaavan mestarin, soveltuvuuden arvioinnin lisäksi arvioida esimerkiksi kokonaista projektitiimiä ja sen valmiutta yhteistoiminnallisuuteen.  

Vison pyrkii kilpailuttamissaan hankkeissa korvaamaan referenssit vähimmäisvaatimuksilla ja käyttämään valinta- ja vertailuperusteena tarjoajien kyvykkyyttä. Painottamalla oikeita vertailuperusteilla varmistetaan tehtävään parhaiten soveltuvan tiimin valitseminen.